TC简单开发教程之告别小白

2023-09-25 6 0

                                                                           TC简单开发教程之入门(1)

    曾经接触过点编程,当我根据教程从语法,变量之类的学习时让人很难理解,所以我一直都觉得先做一下实际的操作和了解,哪怕是在瞎戳呵呵再当我们返回来仔细学时,你会觉得,原来这么简单。废话不多说,看图操作主张字少图多。哈哈

1.首先我们点击左上角的TXT文档图标的新建按钮,这时出来了以对话框,我们输入标题——告别小白,然后点击确定按钮。

 

2.这时我们创建了界面,我们双击开始按钮,进入下图。

3.在绿色区域我们要写代码了,代码怎么写呢???跟着做

代码编程
赞赏

相关文章

阿里云服务器添加安全组
前端选择器的简单介绍
变量、数据类型的简单介绍
和java初识
JavaScript对象以及初识面向对象
第三章 JavaScript操作和DOM对象